Educación Primaria

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

Propoñemos unha oferta educativa que xira en torno aos puntos básicos que recolle o Proxecto Educativo do Centro: educación integral, plurilingüe e de calidade. Para conseguilo centraremos o noso traballo en:

 

1. Formar aos alumnos en todos os seus ámbitos: académico, persoal e social.

 

2. Preparar alumnos competentes capaces de responder ante situacións diversas de maneira eficaz.

 

3. Atender á diversidade do alumnado e dar resposta ás necesidades educativas que presente en cada momento.

 

4. Proporcionar ao alumnado ferramentas útiles para o seu futuro académico e profesional: a través do Proxecto de Ensino Plurilingüe do centro formaremos alumnos competentes nunha lingua

estranxeira (inglés). 

 

5. Fomentar o desenvolvemento dunha convivencia pacífica, baseada no traballo dos valores e dunha apropiada xestión emocional.

 

6. Estimular o desenvolvemento académico do alumnado a través de programas específicos de innovación:

  • Programas de estimulación da lectura.

  • Método ABN de cálculo mental e razoamento matemático.

  • Programa de Activación da Intelixencia (PAI).

  • Programa Voz Natura.

  • Participación en numerosas actividades de diversa natureza a través da biblioteca do centro e da radio escolar. Proxecto interdisciplinar de Radio na biblioteca.

 

7. Ensino telemático a través das aulas virtuais creadas para cada grupo.

 

8. Acción titorial: seguimento académico e atención personalizada dos alumnos.

 

9. Comunicación permanente coas familias a través da plataforma Educamos: comunicación diaria de tareas, exames, incidencias, calificacións, avisos á familia, circulares, menú do comedor, etc.

 

10. Alto compromiso do profesorado e demais persoal do centro, tanto co alumnado como coas súas familias.