Educación Secundaria

INNOVACIÓN NA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 
 

1. APRENDIZAXE DE IDIOMAS 

 
Escola de Idiomas
 
Adicada á preparación dos exames da Universidade de Cambridge. O obxectivo é lograr que o maior número de alumnos saia do centro co nivel de competencia no dominio do idioma estranxeiro necesario para proseguir os seus estudios con éxito  facilitando o seu acceso ao mundo laboral.

Estudo do francés como segunda lingua estranxeira.

Participación en programas de inmersión lingüística, tanto nacionais coma internacionais.

Traballo diario con auxiliares de conversa nativos.

 
 

2. PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN DA LECTURA

 
A través do Plan Lector e a Biblioteca escolar fomentamos a lectura diaria dos alumnos nos catro idiomas cos que traballan habitualmente: galego, castelán, inglés e francés.
 
 

3.  DESENVOLVEMENTO DE TRABALLAMOS OS VALORES

 

“O protagonista eres ti”

Asumimos a responsabilidade de dar unha formación integral a cada un dos nosos alumnos nas distintas etapas do seu desenvolvemento, desde o respeto ás crenzas de cada un, poñendo o máximo empeño no traballo dos valores humanos e na creación de hábitos de estudio, traballo e convivencia para unha excelente formación académica e persoal, acorde coas demandas da sociedade actual.
 
Valores
 
Consideramos irrenunciables os nosos valores éticos e profesionales que nos identifican como unha institución educativa seria e coherente caracterizada por:
 • Respeto a todos os membros da comunidade educativa.
 • Compromiso á hora de desenvolver  as nosas funcións.
 • Responsabilidad no traballo diario.
 • Confianza na misión encomendada.
 • Solidaridade e colaboración.
 • Trato familiar e cordial.
 • Traballo en equipo dentro da escola e coas familias.
 • Adicación e esforzo.
 • Espírito crítico.
 • Gusto polo traballo ben feito.
 • Innovación.
 • Acción titorial: seguimento académico e atención personalizada dos alumnos.
 • Comunicación permanente, profesional e detallada coas familias.
 • Alto compromiso do profesorado: profesionalidade, experiencia, dinamismo e proximidade aos alumnos.
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA A ETAPA DE SECUNDARIA

 
Para o bo funcionamento da etapa, propoñemos unha serie de observacións que consideramos importantes para o desenvolvemento do noso labor educativo:
                       
 • Informar por escrito a través da axenda escolar ou ben en Portería/secretaría (coa data do día do acontecemento e o nome do neno/a), cando o alumno/a  altere o seu ritmo habitual (uso do comedor,  actividades extraescolares, hora de saída, etc.).
 • Non está permitido o acceso dos pais ás aulas ou aos corredores das clases en horario escolar.
 • Os pais deben ler con atención as circulares, non será recollida ningunha fóra do prazo establecido.
 • O equipamento escolar (chándal, pantalón curto, gorra) está á venda no colexio, pódese reservar a través da secretaría ou en portería.
 • As ausencias superiores a un 10%, sen xustificar, teñen que ser notificadas á Consellería.  
 
Normas de aula:
 
 • Temos que respetar aos demais.
 • Coidaremos e respectaremos o noso material, o do demais e o do centro.
 • É preciso que nas clases xeremos un clima axeitado de orde, respecto, traballo e convivencia.
 • Non podemos comer e beber a non ser no espazo asignado para o recreo.
 • Soamente sairemos ao baño cando o profesor/a nos de permiso.
 • Non sairemos ao corredor e teremos a porta da aula aberta nos cambios da clase.
 • Seremos puntuais en todas as clases.
 • Teremos que traer o material necesario para cada materia.
 • Non traeremos aparellos electrónicos ao colexio.
 • Asistiremos ao colexio correctamente vestidos e aseados.
 • Comprometémonos a levar a información da casa ao colexio e viceversa.
 • Acataremos as instruccións de todos os membros da comunidade educativa.
 • Teremos dereito ao estudio en boas condicións ambientais.