Comedor escolar

 

A comida é preparada a diario no centro baixo  estritas medidas de hixiene e seguridade alimentaria.

Os alumnos/as poden acollerse a este servizo de maneira continuada ou ben facelo aqueles días que o precisen, avisando en secretaría o mesmo día pola mañá.

Elabóranse menús especiais para alumnos con alerxias e intolerancias ou por prescripción médica.

Os menús son elaborados baixo a supervisión dun especialista en nutrición con productos frescos da zona.

HORARIOS DE COMEDOR:

A consecuencia da situación de pandemia causada pola Covid-19, o servzo  experimentou notables modificacións no horario e nos espazos, contando con tres comedores, un para cada etapa educativa:

smileyEI, de 14:30h a 15:30h.

smileyEP: 1ª quenda ás 13:45h, 2ª quenda ás 14:25h.

smileyESO, de 13:45 a 15:30h.

Os alumnos que queden ao comedor poderán ser recollidos ás 15,30h pola porta que lle corresponda segundo o grupo ao que pertenzan.

Os menús do comedor son enviados ao comezo de cada mes ás familias a través da plataforma Educamos.

 

DESCARGUE NO SEGUINTE ENLACE O MENÚ DE FEBREIRO 2022:                                   

    

MENÚ DE FEBREIRO