Educación Infantil

INNOVACIÓN NA ETAPA DE INFANTIL

 

Co obxectivo xeral de poder ofrecer  aos alumnos máis cativos un ensino integral, plurilingüe e de calidade, na etapa de Educación Infantil articulamos o oferta educativa do centro en torno aos seguintes elementos:
 
1. RESPETO ÁPLURALIDADE DO ALUMNADO, Á INCLUSIÓN DE TODOS E Á IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.
 
Interésanos a evolución persoal, social e emocional de cada nen@, adaptando a nosa metodoloxía de traballo ás súas características e necesidades, acompañándoos no proceso de adquisición e desenvolvemento  das súas propias competencias nun entorno cálido, pacífico e de confianza.
 
2. AFONDAMENTO NA DIMENSIÓN EMOCIONAL DE CADA UN
 
Entendemos a educación emocional como un proceso educativo continuo e permanente que nos axuda a medrar como persoas i é básico para o desenvolvemento cognitivo de cada un.
 
3. ACTUALIZACIÓN METODOLÓXICA 
 
Poñemos a metodoloxía ao servizo dos alumnos, das súas características e necesidades en cada momento para acadar un proceso de aprendizaxe dinámico e en renovación continua que fomente a súa participación e a actividade. 
 
4. APRENDIZAXE DE IDIOMAS
 
Ensino plurilingüe en toda a etapa de infantil cun terzo do seu horario semanal impartido en inglés.
 
Para acadar os nosos obxectivos , propoñemos uns elementos de traballo diario importantes:

 

1. INTELIXENCIAS MÚLTIPLES

 
Todos somos intelixentes, pero cada un de nós destaca máis nunha determinada parcela. Coñecer onde somos mellores axúdanos a enfrentarnos con maior éxito á vida.
 
Poñendo en práctica todas estas intelixencias iníciase un proceso de crecemento persoal que beneficia o desenvolvemento integral de cada neno e capacítao para o seu desenvolvemento posterior.
 
A integración das intelixencias múltiples no ámbito educativo:
 
 • Aumenta considerablemente o interese do alumno por aprender.
 • Incrementa notablemente a autoestima dos alumnos, xa que ninguén queda excluído.
 • Desenvolve o traballo cooperativo, onde cada un aporta as súas mellores facetas.
 • Constata que se pode incrementar a aprendizaxe hasta nun 40%.
 
 

2. PLAN DE INNOVACIÓN MATEMÁTICA. MÉTODO ABN DE CÁLCULO MENTAL

 
Os alumnos aprenden un mesmo concepto matemático de distintas maneiras proporcionadas por cada unha das oito intelixencias múltiples.
 
Ademais grazas ao método ABN trabállanse as matemáticas a través de actividades e situacións próximas á realidade do alumno mediante o uso de materiais cotiás e de forma natural. A aprendizaxe das matemáticas convétese nunha experiencia lúdica e motivadora que potencia o desenvolvemento do cálculo mental,  aumenta o rendemento académico, facilita  a resolución de problemas e o razoamento, permite adaptar a apendiaxe ao ritmo e ás ecaractrísticas de cada alumno e  fomenta a ceatividade ao permitir chegar  ao mesmo resultado de diferentes maneiras.
 
 A importancia do uso dete método en Educación Infantil ven dada pola axuda que presta ao proceso de aprendizaxe grazas a que crea unha forma máis sinxela de entender as matemáticas para o alumno mediante obxectos e actividades visuais e manipulativas qu e fanvisiblesconceptos matemáticos obstractos.
 
 

3. APRENDIZAXE DE IDIOMAS

 
No proceso de aprendizaxe das linguas desempeña un papel moi importante o momento no que se empeza. Por ese motivo os alumnos de Educación Infantil  téñen un terzo do seu horario semanal en inglés desde que en 2015 o colexio se incorporara á rede de centros plurilingües de Galicia a través do programa PLURINFANTIL.
 
Danse en inglés psicomotricidade (1h), expresión corporal (1h), robótica (1h), expresión plástica (1h) e inglés (2h) cada semana.
 
 

4. INTELIXENCIA EMOCIONAL

 
O traballo das emocións é unha parte fundamental da rutina diaria desde os tres anos. En cada curso da etapa, afondarase nas emocións propias do momento evolutivo de cada neno.
 

5. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE INFANTIL

 
Levado a cabo polos especialista em Audición e Linguaxe do centro, trátase dun programa de estimulación da linguaxe nos primeiros anos, dado que existe unha relación clara entre a linguaxe, a memória e a atención.
Baséase no traballo dos seguintes aspectos desde idades temperás:
 
 • Discriminación auditiva.
 • Relaxación, respiración e soplo.
 • Praxias
 • Fonética e fonoloxía.
 • Morfosintaxe.
 • Léxico-semántica.
 • Habilidades comunicativas e metalingüísticas.
 

6. BITS DE INTELIXENCIA

 
Destinados a estimular as áreas cerebrais da vista e o oído.
 

7. TRABALLALLAMOS OS VALORES

 
Ir á escola non só significa aprender coñecemento, senón tamén normas, valores, maneiras de facer e ser: resolución pacífica de conflictos, xestión das emocións (enfado, ira, alegría, tristeza...) , hábitos saudables, respetar aos outros, empatía, …

 

8. GRAFISMO CREATIVO, ROBÓTICA, EXPRESIÓN MUSICAL

 
Adaptarse aos novos tempos e necesidades educativas da sociedade actual forma parte do proxecto educativo do centro para esta etapa. Coa incorporación de materias e métodos de traballo innovadores tentamos potenciar o desenvovemento do alumno no seu conxunto.